Till startsidan / menyn - sork- & mullvadssanering

Sork, mullvad & huggorm

Steg 6

Sork Mullvad
               			Typ av mullvad-/sork-skrämmare

Uppehållsplats sork/mullvad/orm			Ultraljud   Resonansljud* Gräsmattan, trädgårdslandet			  ---      1:a valSork- & mullvadssanering Den primära instinkten hos sork/mullvad är släktets fortbestånd. I sin kamp för överlevnad är de därför mycket uthålliga. Kortsiktiga insatser från oss människor som fällor, gift, karbid, dränkning etc. har följdaktligen ringa eller ingen inverkan på sork eller mullvad i trädgården. Djuren retirerar helt enkelt några dagar, varpå de återvänder och på nytt tar sitt revir i besittning när faran är över.

Sork- & mullvadssanering Enda sättet att bli av med sork och mullvad för gott är att vara uthålligare än djuren. Bekväma MOLE STOP™ som är en skrämmare mot just sork och mullvad ger dig denna uthållighet! Vecka efter vecka, månad efter månad genererar MOLE STOP™, utan insats från din sida, en för din mullvad eller sork mycket obehaglig mikrovibration i jordskorpan. Det slumpmässiga resonansljudet från jordskruven ogillar sork och mullvad starkt, varför djuren snart ger upp och lämnar grannskapet. MOLE STOP™ innebär dessutom, till skillnad från miljöfarliga kemiska bekämpningsmedel, såväl säker som miljövänlig bekämpning av sork och mullvad. Driftssäkerheten garanteras av dränagespringor för kondens på apparathusets undersida samt kapslad (inplastad) elektronik.

Sork- & mullvadssanering Placering av MOLE STOP™ mot sork och mullvad
Ju närmre boplatsen för din sork eller mullvad och ju fastare mark desto bättre verkan. Ljudvågornas utbredning är cirkelformad och verkningsradien är i normalfallet cirka 15-20 meter (700-1200 kvm). I marken djupt grundade murar, stora stenar, men också vattendammar minskar ljudvågornas spridning på grund av den ljudskugga dessa hinder ger. Trädgårdsterasser, rabatter och skadedjurens egna hål är olämpliga platser att placera apparaten på, dels då lös jord dämpar ljudvågornas fortplantning, dels eftersom sork/mullvad vanligtvis anlägger sina boplatser i så lugn trädgårdsmiljö som möjligt, dvs där vi inte "påtar"!

Sork- & mullvadssanering MOLE STOP™s effektivitet och verkningstid mot mullvad och sork
Då sork eller mullvad högst ogärna vill låta sig drivas bort från sina boplatser, dröjer det vanligtvis 3-5 veckor innan de ger upp sina revir. MOLE STOP™ är det idag enda effektiva medlet att permanent få bort sork och mullvad med. Det är därför Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) rekommenderar sorkskrämmare mot gnagarna i trädgården, även om det än så länge endast görs inofficiellt.
Saneringsresultatet står i stor utsträckning i proportion till de yttre betingelserna, det vill säga till jordförhållandena, angreppets styrka och utsträckning samt till hur grannskapet ser ut. Skulle verkan mot din sork eller mullvad bli reducerad på grund av besvärlig jordmån (blockrik, sandrik, lös, etc.), bör istället för batterier eller solcellsaggregat (6 volt) en 9 volts nätadapter användas ( se tillbehör!). Detta ger en större ljudintensitet och därmed större verkningsradie.

Sork- & mullvadssanering Typiska sork-tecken
Ovala gångar (stående profil) med slät yta och utan spår av rot-rester är betecknande för sork. Gången lägges vanligtvis snabbt igen (5 minuter - 5 timmar) av djuren på båda sidor av öppningen.

Sork- & mullvadssanering Typiska mullvads-tecken
Relativt ovala gångar (liggande profil) med grov lös yta och med säkerhet uppvisande rot-rester är kännetecknet för mullvad. Gången lägges igen relativt långsamt av gnagaren (1 till 7 dygn) och endast på ena sidan av öppningen. En 30 cm frilagd gång kan efter ett tag mycket väl bli "underbyggd" av en ny gång omedelbart under den gamla. Försiktig sondering med ett finger avslöjar om så är fallet.

Sork- & mullvadssanering Huggormar flyr
Även huggormar och andra kräldjur är känsliga för den vibration i marken som MOLE STOP™ skapar.

Gå till produktval mot sork/mullvad/orm: MOLE STOP™ 1000Copyright © 2008 R.P. Båth
Soveco Nordic AB står för miljövänligt skydd för människor, hus och trädgård


Innehåll - sanering sork, mullvad